Informace o katastrálních územích z hlediska dotčení sítí technické infrastruktury produktovodu s příslušenstvím a jeho ochranného pásma, a dotčení ostatními nemovitostmi, objekty a zařízeními v majetku společnosti (sklady, čerpací stanice PH aj.)